Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne

Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne

Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne i kakva je procedura

U našem zakonodavstvu o kaznenom postupku postoji nekoliko najvažnijih odredbi vezanih za izdržavanje kazne zatvora. Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne i koje su alternativne kazne moguće kao rešenje prema krivičnom zakonodavstvu? Ako ste osuđeni na kaznu zatvora to ne znači nužno da ćete biti u ustanovi zatvori tipa. Prema krivičnom zakoniku, u zavisnosti od prirode dela, kazna zatvora može se izreći kao doživotni zatvor, zatim kazna zatvora, kućni zatvor, novčana kazna, društveno korisni rad. Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne? Kada je reč o lakšim krivičnim delima novčana kazna se može izreći kao glavna ili u kombinaciji sa zatvorskom kaznom, tj. uslovnom kaznom. Prema krivičnom zakoniku rad u javnom interesu se može zameniti zatvorskom kaznom i pri tom je na sudu da proceni vrstu učinjenog dela i sposobnost počinioca da obavlja društveno korisni rad. Ova vrsta alternativne kazne se može izreći optuženom licu ukoliko postoji njegov pristanak i to kada je propisana zatvorska kazna do tri godine ili u slučaju novčane kazne.

Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne kod lakšeg krivičnog dela

U kojim situacijama i kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne? Ovo pitanje se često postavlja kada osoba već ima izrečenu zatvorsku kaznu. Krenimo od toga da postoji mogućnost podnošenja molbe da se odloži izvršenje, kao i izuzeci poput izdržavanja uslovne kazne, novčane kazne ili kazne uz elektronski nadzor. Dakle, shodno tome, postoje legalni načini kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne. Ukoliko vam sud odredi uslovnu zatvorsku kaznu tada nećete izdržavati kaznu u zatvoru. Ako ste već osuđeni na kaznu zatvora i naloženo je izvršenje kazne, u tom slučaju možete podneti zahtev za odlaganje izvršenja kazne. Razlog koji se navodi za odlaganje u vezi sa zdravstvenim stanjem ili zbog okolnosti u porodici. U fazi kada je već pokrenut kazneni postupak i posle donošenja presude suda postoji mogućnost na molbu izvršenja zahteva. Naravno, odlaganje vam neće dozvoliti da izbegnete zatvor već da samo odložite svoju kaznu. Iako izdržavanje kazne u većini slučajeva zavisi od težine krivičnog dela, osuđena osoba može zatražiti odlaganje izdržavanje zatvorske kazne.

Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne i odlaganje izvršenja kazne

Kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne ako je optuženi osuđen na kaznu do jedne godine zatvora? U tom slučaju optuženi može biti osuđen na kaznu kućnog zatvora, ako je tako navedeno u presudi, sa primenom ili bez elektronskog nadzora. Kod presude kućnog zatvora uzimaju se u obzir sve okolnosti, od počinjenog dela, da li se ovakav način izvršenja kazne može ostvariti. Novčana kazna se može izreći optuženom kao sporedna ili zajedno u kombinaciji sa zatvorskom kaznom, odnosno uslovnim zatvorom. Ova vrsta kazne predviđena je za lakša krivična dela i spada u značajnu alternativnu sankciju. Inače, novčana kazna podrazumeva plaćanje određenog iznosa novca koji je sud odredio. Ako ste osuđeni na kaznu zatvora propisi nalažu da ukoliko ne možete izdržavati kaznu zbog zdravstvenih ili porodičnih razloga, možete podneti zahtev za odlaganje kazne. U odnosu na određeno krivično delo, možete pokušati odložiti izvršenje kazne zatvora. Ukoliko tražite odgovor kako izbeći izdržavanje zatvorske kazne treba znati da se ono može odložiti pod određenim uslovima u skladu sa zakonom. Zahtev za odlaganje izvršenja kazne se podnosi sudu gde je izvršena pravosnažna presuda.

Tagovi:

Možda će vas zanimati